نویسنده = حسن احمدیان باغبادرانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آلیاژسازی مکانیکی بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی سیستم آهن-کبالت- نیکل

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 49-57

حسن احمدیان باغبادرانی؛ شهریار شرفی