شناسایی گاز CO2 به روش ولتامتری چرخه‌ای توسط الکترود PGE اصلاح شده با نانوکامپوزیت PEDOT/CS/Cu

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت رسانای پلی‌اتیلن دی اکسی تیوفن/ نانومس و کیتوسان به روش شیمیایی و با درصدهای وزنی مختلف از نانوذرات مس برای شناسایی گازها سنتز گردید. ساختار شیمیایی این نانوکامپوزیت توسط طیف‌سنجی FTIR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت از میکروسکوپ الکترونی عبوری و روبشی استفاده شد. میزان حساسیت نانوکامپوزیت سنتز شده نسبت به گازهای H2، N2 و CO2 با روش ولتامتری چرخه‌ای و با استفاده از الکترود مغز مداد ( (PGEاندازه‌گیری شد. در تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ، توزیع مناسب نانوذرات مس در میان ماتریسی از پلی‌اتیلن دی اکسی تیوفن و کیتوسان مشاهده شد. حساسیت الکترود اصلاح شده PEDOT/CS/Cu نسبت به گاز دی‌اکسید کربن بیشترین مقدار 42/25% بدست آمد و با افزایش میزان نانوذرات و غلظت گاز به 17/52% افزایش یافت. در نتایج حاصل از طیف‌سنجی FTIR تغییر قابل ملاحظه‌ای در مکان پیک‌های مشخصه کامپوزیت مشاهده نشد و بیانگر برهمکنش فیزیکی میان نانوذرات مس و کامپوزیت PEDOT/CS بود. زمان پاسخ کوتاه سنسور (s 10>) نشان‌دهنده حساسیت و قابلیت کاربرد این کامپوزیت به‌ عنوان شناساگر گاز CO2 بود.

کلیدواژه‌ها