الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی چند دیواره و پلی آلیزارین قرمز S به عنوان حسگر ولتامتری جدید برای اندازه‌گیری جم فیبروزیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

حسگر ولتامتری جدیدی برای اندازه‌گیری جم فیبروزیل با استفاده از اصلاح الکترود کربن شیشه‌ای با فیلمی از پلی آلیزارین قرمز S و نانولوله‌های کربنی چند دیواره تهیه شد. برای تهیه این حسگر از مزایای هر دو عامل اصلاح‌کننده نظیر سطح مقطع و هدایت بالای نانولوله‌های کربنی و توانایی انتقال الکترون سریع آلیزارین قرمز S استفاده شد. برای بررسی ویژگی‌های الکترود اصلاح شده با پلی آلیزارین قرمز S/نانولوله‌های کربنی چند دیواره از SEM، طیف‌بینی امپدانس و ولتامتری چرخه‌ای بهره برده شد. بررسی اکسایش الکتروشیمیایی جم فیبروزیل در سطح الکترود اصلاح شده با تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای و پالس تفاضلی انجام شد. پارامترهای تاثیرگذار تجربی اعم از شیمیایی و دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و برای اندازه‌گیری جم فیبروزیل بهینه شد. تحت شرایط بهینه، پاسخ حسگر در ناحیه mol.L-1µ 0/22-00/1 خطی می‌باشد. حد تشخیص بدست آمده در این مطالعه، mol.L-1µ 240/0 میکرو مولار بوده است. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه‌گیری تکراری جم فیبروزیل با غلظت mol.L-1µ 0/2، 5/1% محاسبه شد. بررسی‌ها نشان داد که حسگر تهیه شده از پایداری، تکرارپذیری و تکثیرپذیری بالایی برخوردار است. اثر مزاحمت ترکیبات گوناگون بر اندازه‌گیری جم فیبروزیل نیز مورد بررسی قرار گرفت. حسگر به خوبی برای اندازه‌گیری جم فیبروزیل در نمونه‌های دارویی و سرم خون مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها