مطالعه نانوساختار نوترکیب "اتیل- 5 و 6- دی‌هیدروکسی- 2 و 7- دی متیل- بنزوفوران-3-کربوکسیلات" با استفاده از روش‌های محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست‌شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ترکیبات هتروسیکل حاوی اکسیژن ویژگی‌های بیولوژیکی مهمی‌از خود نشان می‌دهند که بنزوفوران‌ها دسته‌ای از این ترکیبات هستند. در این پژوهش نانوترکیب "اتیل- 5 و 6- دی‌هیدروکسی- 2 و 7- دی متیل- 1- بنزوفوران-3- کربوکسیلات" با هسته بنزوفورانی سنتز شده و توسط نرم‌افزار Gaussian03 اطلاعاتی مانند طول پیوند و زاویه پیوندی بهینه شده و سپس اطلاعات ساختاری و ویژگی‌های اسپکتروسکوپی آن محاسبه و آنالیز شده است. محاسبه ساختار هندسی با استفاده از DFT و بر طبق تابع هیبریدی B3LYP گزارش شده است. همچین طیف NMRساختار نانوترکیب مذکور با استفاده از نظریه تابع چگال (HF، B3LYP، LSDA) و تابع پایه 6-31G* و3-21G* و با استفاده از روش GIAO بدست آمده است. مقادیر پارامترهای ترمودینامیکیاین ترکیب با استفاده از روش‌ تئوری تابع چگال (B3LYP, HF، LSDA) به منظور بررسی پایداری ساختاری ترکیب محاسبه گردید. مقایسه نتایج حاصل از روش‌های محاسباتی به کار رفته نشان می‌دهد که پایدارترین ساختار توسط محاسبات در سطوح تئوری HF با کمترین میزان انرژی آزاد گیبس و آنتالپی بدست آمده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبات مربوط به طیف NMR و پارامترهای ترمودینامیکی تاییدکننده صحت نتایج تجربی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها