جذب سطحی فلز سرب از محلول آبی توسط نانوذرات هسته-پوسته Fe3O4@MnO2 به روش سطح پاسخ

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، توانایی نانوذرات هسته-پوسته Fe3O4@MnO2 به ‌عنوان یک جاذب سنتزی برای حذف یون سرب از محلول آبی بررسی شد. روش طراحی سطح پاسخ بر مبنای طراحی باکس- بنکن به‌ منظور تعیین اثرات غلظت اولیه، زمان تماس و مقدار جاذب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج روش آماری نشان داد که جذب یون سرب بر نانوذرات هسته-پوسته Fe3O4@MnO2 به‌ خوبی مدل شد. همچنین نتایج دارای تکرارپذیری مناسبی بودند و شرایط بهینه جذب یون سرب در pH برابر 6، غلظت اولیه یون سرب mg/L 250، زمان تعادلی 20 دقیقه و مقدار جاذب g/L 5/0 حاصل شد. داده‌های تعادلی همچنین به‌ دقت توسط همدماهای لانگمویر، فرندلیچ و تمکین انطباق داده شد و نتایج نشان داد که داده‌های همدما از مدل لانگمویر به ‌خوبی تبعیت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها