بررسی اثر pH و زمان چرخش بر خواص ریزساختاری و مورفولوژی نانوذرات TiO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران

چکیده

در این تحقیق نانوذرات دی اکسید تیتانیم با استفاده از روش سل- ژل تهیه گردید و اثر pHهای مختلف و زمان‌های چرخش مختلف بر نوع فازها و توزیع اندازه ذرات مورد پژوهش قرار گرفت. در نهایت پس از سنتز نمونه‌ها، روی آنها تست‌های XRD و FTIR انجام گرفت. نتایج نشان داد که در 5/3=pH و زمان چرخشh  36 کوچکترین اندازه ذرات را با اندازه تقریبا nm 25 بدست می‌آید. بررسی‌های فازی نشان داد که در این شرایط نانوذرات TiO2 مخلوطی از فازهای آناتاز و روتایل هستند. نتایج حاصل از FTIR برای همه نمونه‌های سنتز شده، ارتعاشات باندهای مولکول‌های TiO2 را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها