بررسی اثر افزودن نانو اکسید آلومینیم بر میزان خوردگی پوشش‌های فسفاته روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

فسفاته‌کاری یکی از مهمترین فرآیندهای تبدیل شیمیایی به منظور حفاظت در برابر خوردگی و آستر رنگ است. در این مقاله جهت دستیابی به مقاومت خوردگی بهتر، اثر اضافه کردن پودر نانو اکسید آلومینیم به حمام فسفات روی بررسی شده است. پوشش فسفاته به روش غوطه‌وری در شرایط حضور نانو‌ذره و عدم حضور آن روی فولاد کربنی اعمال شده است. پوشش فسفاته در حضور مقادیر 0، 1، 2 و g/lit 3Nano-Al2O3 در دمای ثابت ºC 65 و زمان 15 دقیقه بر سطح فولاد کربنی ایجاد گردید. جهت بررسی و مقایسه‌ مورفولوژی پوشش از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. با آنالیز ترکیب شیمیایی نمونه‌ها مشاهده شد که بیشترین درصد آلومینیم در پوششی از حمام حاوی g/lit 2 Nano-Al2O3 تشکیل شده است. آزمون‌های الکتروشیمیایی تافل و امپدانس جهت بررسی خوردگی در محیط wt.% NaCl 5/3 و در دمای محیط انجام گردید. پس از بررسی و مقایسه‌ نتایج آزمون‌های خوردگی مشاهده شد که بالاترین مقاومت خوردگی در شرایط دمایی ºC 65، زمان 15 دقیقه و مقدار Nano-Al2O3 g/lit 2 حاصل شده است. با اندازه‌گیری وزن پوشش نمونه‌‌های فسفاته شده ثابت شد که بالاترین میزان پوشش‌دهی مربوط به حمام حاوی g/lit 2 Nano-Al2O3 بوده است.

کلیدواژه‌ها