اثر افزودن اسپینل ZnFe2O4روی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشکده شیمی و علوم پایه، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

در این پژوهش فعالیت فوتوکاتالیستی ZnO با باند گپ eV 2/3 و کامپوزیت آن با نیمه‌هادی ZnFe2O4 با باند گپ eV 9/1 بررسی شده است. همچنین تاثیر افزایش درصد ZnFe2O4 به ZnO روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO-ZnFe2O4 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش میکروامولسیون معکوس به ‌عنوان روشی جدید در سنتز نانوذرات استفاده شده و همچنین مقادیر ZnO-(10, 30, 50%) ZnFe2O4 از این نانوکامپوزیت برای بررسی سنتز شده است. برای مشخصه‌یابی نانوذرات از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، طیف‌نگاری پراکندگی انرژی (EDS)، BETو طیف‌سنجی جذبی مرئی و فرابنفش (UV-Vis) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش میکروامولسیون با توانایی کنترل ابعاد ذرات، ذراتی نانومتری با سطح ویژه مناسب m2g-150 ایجاد کرده و ذراتی با اندازه 20-10 نانومتر ایجاد نموده که در افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی نقش مهمی ایفا کرده است. این پژوهش نشان داد که بیشینه فعالیت فوتوکاتالیستی برای نانوکامپوزیت ZnO-50%ZnFe2O4 در 9pH= با مقدار تخریب 97% بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها