سنتز NiTi نانوساختار به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی آن به کمک مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه

2 پژوهشکده سرامیک،‌ پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این تحقیق ترکیب بین‌فلزیNiTi  نانوساختار با انجام آلیاژسازی مکانیکی روی مخلوط پودرهای عنصری Ni وTi  (با نسبت مولی 1:1) و با استفاده از روش سینتر مایکروویو تهیه گردید. برای‌ این منظور پودرهای خالص نیکل و تیتانیم با نسبت مولی برابر مخلوط و آلیاژسازی مکانیکی ‌این مخلوط توسط آسیاب سیاره‌ای پر انرژی انجام گرفت. پودر NiTi با اندازه کریستالیت nm 10 پس از آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودرهای خالص Ni و Ti با نسبت مولی یکسان پس از 30 ساعت آسیاب پر انرژی سنتز گردید. سپس با استفاده از سینتر مایکروویو در دماهای مختلف، نمونه‌های بالک با درصد تخلخل مختلف حاصل گردید. در دمای C° 1100 کمترین مقدار تخلخل، برابر با 1/4 درصد حجمی ‌بدست آمد. همچنین بررسی‌های ریزساختاری توسط پراش اشعه ‌ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری، تشکیل ساختار فازی پیچیده شامل فازهای آستنیت (B2-NiTi)، مارتنزیتی (B19'-NiTi)، همراه با فازهای غنی از نیکل (Ni3Ti) و غنی از تیتانیم (NiTi2)، با اندازه کریستالیت متوسط حدود nm 50 را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها