اثر غلظت سورفکتانت برخواص دارورسانی سیلیکا نانومتخلخل تولید شده در محیط بازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

در این پژوهش سیلیکای نانومتخلخل با کمک سورفکتانت غیر یونی P123 و به کمک روش سل- ژل تولید شده است. سیلیکای نانو‌متخلخل درون محیط بازی با نسبت متفاوت سورفکتانت P123 تولید و به منظور خروج مواد آلی در دمای C° 550 تحت عملیات کلسیناسیون قرار گرفت. اهداف این پژوهش شامل بررسی مشخصه‌های فیزیکی سیلیکای تولیدی درون محیط بازی بوسیله سورفکتانت P123 و همچنین بررسی قابلیت بارگذاری و رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن از ترکیبات تولیدی می‌باشد. ترکیبات تولیدی بوسیله پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FE-SEM) مجهز به آنالیز عنصری (EDS)، آنالیز جذب- واجذب نیتروژن (BET)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR) و دستگاه طیف‌سنجی فرابنفش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای XRD، BET به ترتیب حاکی از آمورف بودن ترکیبات تولیدی و حصول ساختار مزوحفره هستند. همچنین نتایج آنالیز TEM نشان داد که استفاده از سورفکتانت غیر یونی P123 در محیط بازی باعث تولید مزوحفرات نامنظم می‌گردد. قابل ذکر است که پتانسیل بارگذاری و رهایش داروی ایبوپروفن نیز از ترکیبات مذکور صورت پذیرفت و نتایج نشان دادند که سیلیکای مزوحفره تولیدی قابل رهایش کنترل شده دارو را تا h 240 دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها