سنتز نانوساختارهای تیتانات باریم با استفاده از روش شیمیایی سولوترمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 1- گروه مهندسی مکانیک، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوجان، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور سنتز نانوساختارهای باریم تیتانات از روش شیمیایی سولوترمال (Synthesis method solvothermal) استفاده شد. پارامترهای دما، زمان و نوع عامل پراکنده‌ساز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در دماهای مختلف 160، 180 و °C 200 و زمان‌های 2، 4 و h 6 و بوسیله عوامل پراکنده‌ساز شامل Dolapix ET85،Dolapix CA  و CTAB سنتز شدند. جهت مشخصه‌یابی فازهای باریم تیتانات سنتز شده از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. مشخص گردید که تمام پودرهای سنتز شده شامل فاز نانوساختار باریم تیتانات می‌باشند. با استفاده از روش ویلیامسون- هال و شرر، متوسط اندازه دانه برای نمونه‌های سنتز شده در محدوده nm 40-30 محاسبه شد و همچنین ساختار کریستالی فاز سنتز شده به صورت مکعبی مشخص شد. به منظور بررسی مورفولوژی نانوذرات باریم تیتانات سنتز شده در نمونه‌های تک‌فاز باریم تیتانات، از میکروسکوب الکترونی روبشی ((SEM استفاده شد که بر اساس آن، ذرات سنتز شده، همگن و مورفولوژی آنها تقریبا کروی با توزیع یکنواخت اندازه ذرات و پراکندگی مناسب بین ذرات بود.

کلیدواژه‌ها