اندازه‌گیری پارامترهای ترمودینامیکی و بررسی تغییر ریزساختار در فرآیند جذب سرب توسط نانو تری کلسیم فسفات سنتز شده به روش هم‌‌رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

3 گروه مهندسی پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

حذف فلز سنگین سرب بوسیله فرآیند جذب و رسوب‌دهی به عنوان سازوکارهای عمومی کاهش آسیب ناشی از این فلز مورد توجه است. در این پژوهش ارزیابی ترمودینامیکی حذف یون Pb2+ از محلول‌های آبی بوسیله نانو بلورک‌های تری کلسیم فسفات بررسی شد. تاثیر غلظت اولیه یون سرب، دما، و تغییرات ساختاری در اثر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی‌های فازی از دستگاه پراش اشعه ایکس و جهت بررسی تغییرات ساختاری از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه یون مورد بررسی و دما ظرفیت جذب افزایش می‌یابد. بیشینه ظرفیت جذب بدست آمده در غلظت اولیه 400 میلی‌گرم در لیتر و جرم جاذب 01/0 گرم در دما و pH محیط برابر با 4300 میلی‌گرم بر گرم است. مقادیر 4140 ژول بر مول و 98/92 ژول بر مول درجه کلوین به ترتیب برای تغییرات استاندارد آنتالپی و تغییرات استاندارد آنتروپی جذب محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها