تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی B4C/BN توسط فرآیند پرس گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوکامپوزیت B4C-BN با درصدهای وزنی 0، 10، 20، 30 و 40 از h-BN مخلوط شد و سپس توسط فرآیند پرس گرم در دماهای 1650، 1750 و C° 1850 تحت فشار MPa 30 تولید شد. تاثیر نانوذرات h-BN از طریق بررسی ریزساختاری توسط دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تست دانسیته مورد بررسی قرار گرفت. بررسی آنالیز XRD و SEM نمونه‌ها بعد از فرآیند پرس گرم نشان داد که بهترین دما برای فرآیند پرس گرم دمای C° 1850 می‌باشد و با توجه به نتایج بدست آمده با افزایش میزان h-BN از 0 تا 40% وزنی رفتار دانسیته نسبی نانوکامپوزیت B4C-BN از 99 به 97% وزنی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها