سنتز و بررسی خواص اپتیکی از لایه اکسید آلومینیم آندیک نانومتخلخل جاسازی شده با یون‌های ساماریم: اثر زمان و ولتاژ آندایزینگ بر خواص اپتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تولید لایه‌های اکسید آلومینیم آندی نانومتخلخل به دو روش آندایزینگ نرم و نرم- سخت و مقایسه خواص اپتیکی از این لایه‌ها است. همچنین بررسی پارامترهای آندایزینگ (زمان و ولتاژ) بر خواص اپتیکی از این لایه‌ها و در نهایت جاسازی یون‌های ساماریم در این لایه‌ها جهت بهبود خواص اپتیکی از این لایه‌ها است. جاسازی یون‌های ساماریم در این لایه‌ها به روش غوطه‌وری جاسازی انجام شد. در نهایت برای بررسی مورفولوژی، ترازهای انرژی و طول موج‌های گسیل از این لایه‌های اکسیدی به ترتیب از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و یک طیف‌سنج فوتولومینسانس (PL) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که شدت فوتولومینسانس از لایه‌های اکسید آلومینیم آندی نانومتخلخل تهیه شده تحت شرایط آندایزینگ نرم- سخت از نرم بیشتر است. همچنین لایه تولید شده تحت ولتاژ 120 ولت و زمان 2 ساعت بیشترین شدت فوتولومینسانس را دارد و با جاسازی یون‌های ساماریم در این لایه‌ها طول موج گسیل و جذب به سمت طول موج‌های بلند (مرئی) نزدیک شدند.

کلیدواژه‌ها