بررسی حذف رنگزای مالاکیت سبز با نانوذراتTiO2/SiO2 بر پوسته فندق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی‌، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، امیدیه، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا نانوکامپوزیت SiO2/TiO2/پوسته فندق به عنوان جاذب، سنتز شده است و مشخصات مورفولوژی آن با استفاده ازSEM و  FTIRمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از تشکیل ساختار آمورف نانوکامپوزیت و ساختار غیرهمگن است. هدف، ایجاد شرایط آزمایشگاهی برای حذف رنگ نساجی از محلول آبی به واسطه جذب آن توسط نانوکامپوزیت SiO2/TiO2/پوسته فندق بوده است. جذب مالاکیت سبز ما را به ارزیابی تأثیرpH  ابتدایی، زمان برخورد، دما، غلظت رنگ اولیه، مقدار جاذب نانوکامپوزیت SiO2/TiO2/پوسته فندق و حذف رنگ مالاکیت سبز جذب شده از محلول آبی هدایت می‌کند که برای درک مکانیزم جذب سطحی مورد بحث بکار می‌رود. جذب سطحی مالاکیت سبز با بررسی پارامترهای موثر بر جذب سطحی، ایزوترم‌های جذب و پارامترهای ‌ترمودینامیکی مورد مطالعه جامع قرار گرفت. با توجه به نتایج تجربی و ضرایب همبستگی، جذب سطحی رنگزای مالاکیت سبز از همدمای لانگمویر تبعیت کرده است. همچنین پارامترهای ‌ترمودینامیکی، حاکی از یک فرآیند جذب سطحی به صورت خودبخودی و گرماگیر است.

کلیدواژه‌ها