ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/WC ایجاد شده بر آلیاژ Al6061 به روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این تحقیق از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز جهت ایجاد لایه کامپوزیت آلومینیم-کاربید تنگستن بر زیر لایه Al6061 استفاده گردید و خواص مکانیکی آن با توجه به ریزساختار ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه‌ها جوشکاری با جریان‌های مختلف 155 و 165 آمپر ایجاد گردید. بررسی‌های ریزساختاری، سختی‌سنجی و تست سایش روی نمونه‌ها انجام شد و ارتباط بین داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعمال پودرهای نانوساختاری کاربید تنگستن با محدود کردن رشد دانه طی انجماد، باعث افزایش خواص مکانیکی می‌شود. با بررسی نتایج تست‌های سختی و سایش، افزایش بیش از 5/1 برابری سختی و همچنین افزایش مقاومت به سایش قابل توجه نسبت به نمونه اولیه مشاهده شد که کارآمدی این روش کامپوزیت‌سازی را در افزایش مقاومت سطحی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها