بیوسنتز نانوذرات نقره و اثر کنترلی آن روی چند قارچ بیماری‌زای گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌ پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

روش‌های تولید زیستی نانوذرات به علت کاهش هزینه و زیست‌سازگار بودن آنها، نسبت به روش‌های دیگر اولویت دارند. در این پژوهش از عصاره میوه سیب به منظور سنتز نانوذرات نقره استفاده شده است و اثر کلوئید نانوذرات به وجود آمده روی کنترل قارچ‌های بیمارگر Fusarium brachygibbosum، Cytospora chrysosperma، Diaporthe phaseolorum بررسی شده است. به عصاره میوه سیب محلول 2 و 10 میلی‌‌مولار نیترات نقره در دمای اتاق افزوده شد و تغییر رنگ محلول از زرد کمرنگ به قهو‌ه‌ای مایل به قرمز موید تولید نانوذرات نقره در نظر گرفته شد. تشکیل نانوذرات نقره با وجود پیک جذبی در طول موج 450 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری اثبات شد. توزیع اندازه نانوذرات تولید شده و میانگین اندازه آنها توسط دستگاه تفرق دینامیکی نور (DLS) اندازه‌گیری شد. غلظت‌های مختلف کلوئید نانوذرات نقره به محیط PDA افزوده شد و قارچ‌های مورد آزمایش روی آن مایه‌زنی شدند. نتیجه نشان داد که نانوذرات به دست آمده در محیط کشت PDA روی رشد ریسه قارچ‌های Fusarium brachygibbosum، Cytospora chrysosperma،  Diaporthe phaseolorum در غلظت ppm 10 اثر بازدارندگی کامل داشتند. سنتز سبز نانوذرات نقره با روش زیستی و بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر و اثر بازدارندگی نانوذرات نقره روی سه قارچ مهم بیماری‌زای گیاهی از نتایج این تحقیق بودند.

کلیدواژه‌ها