سنتز و بررسی خواص نانوذرات پروسکایت LaMnO3 به روش حالت جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

منگنات لانتانیم (LaMnO3) از جمله ساختارهای پروسکایتی است که ویژگی‌های الکتریکی، مغناطیسی و کاتالیستی از خود نشان می‌دهد. در این پژوهش نانوپودر LaMnO3 به روش حالت جامد سنتز و در دماهای مختلف 700، 800 و °C 900 کلسینه شد. پودرهای حاصل با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مجهز به طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) مشخصه‌یابی شدند. الگوی پراش X نشان داد که تشکیل LaMnO3 خالص نیاز به اعمال دمای بیشتر یعنی °C 900 دارد. نتایج FTIR تشکیل ساختار پروسکایتی را تایید نمود. تصاویر حاصل از FE-SEM، نشان داد که مورفولوژی ذرات با افزایش دما تغییر نموده و مقدار نانوذرات در دمای پایین بیشتر و آگلومره شدن ذرات با افزایش دمای کلسینه شدن بدلیل رشد کریستال‌ها زیاد می‌شود. همچنین، نتایج EDX حضور عناصر لانتانیم و منگنز را در پودرهای کلسینه شده در دماهای مختلف تایید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها