ساخت و بررسی پوشش نانوکامپوزیتی 4 جزئی کیتوسان- شیشه زیست‌فعال 45S5/هیدروکسی آپاتیت/نانوتیوب هالوساید تولید شده به روش رسوب الکتروفورتیکی بر زیرلایه تیتانیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

اولین نانوکامپوزیتی 4 جزئی با روش فرآیند رسوب الکتروفورتیکی بر زیرلایه تیتانیم (Ti) ایجاد شد. اجزای منحصربفرد شامل کیتوسان (CH)، شیشه زیست‌فعال 45S5، هیدروکسی آپاتیت (HA) و نانوتیوب هالوساید (HNT) در بازه محدودی از پارامترهای تاثیرگذار بر رسوب الکتروفورتیکی، در کنارهم رسوب کرده‌اند. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی انرژی پرتو X (EDX)، طیف‌سنجی تفرق پرتو (XRD) X و طیف‌سنجی تبدیل فوریه (FT-IR) فرم‌گیری رسوب نانوکامپوزیتی یکنواخت و چسبنده محتوای 3 جزء سرامیکی پراکنده شده در قالب کیتوسانی با ضخامت تقریبا 28 میکرومتر را نشان داد. همچنین، نتایج حاصله از آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول شبیه‌سازی شده بدن (C-SBF) نشان دادند که چنین پوشش 4 جزئی سبب افزایش مقاومت به خوردگی زیرلایه شد. بطوریکه رسوب نانوکامپوزیتی تقریبا 18 برابر مقاومت به خوردگی زیرلایه تیتانیمی را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها