ساخت و مشخصه‌یابی کامپوزیت رزورسینول آئروژل و نانولوله‌های کربنی چند جداره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این پژوهش به بحث و بررسی پیرامون شرایط ساخت آئروژل رزورسینول فرمالدئید (RF) پرداخته می‌شود. با بررسی نمونه‌های ساخته شده توسط آنالیزهای متعددی از جمله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تست مکانیکی فشاری مشخصات مطلوب‌ترین نمونه، به عنوان شرایط پایه برای ماتریس پرکننده کامپوزیت انتخاب شد. از بین سه نسبت متفاوت رزورسینول به کاتالیزور (C) 100 R/C= و از بین سه کاتالیزور مختلف، کاتالیزور سدیم کربنات بهترین کاتالیزور بوده است که نمونه ساخته شده در این شرایط کمترین انقباض از مرتبه 87/31 درصد و چگالی خیلی کم 6317/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب را داشته است. در ادامه پس از افزودن نانولوله‌های کربنی چند جداره (MWCNTS) از طریق تصویربرداری SEM و تست مکانیکی فشاری به بررسی و مشخصه‌یابی کامپوزیت ساخته شده پرداخته شد. همچنین درصد انقباض و چگالی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که با افزودن نانولوله‌های کربنی چند جداره درصد تخلخل و انقباض، افزایش یافته و خواص مکانیکی نیز بهبود می‌یابد. مشخص شد که نمونه‌ای که دمای ژل آن دمای محیط بوده است با انقباض 87/46%، چگالی 492/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب و مدول یانگ نزدیک به 3 بهترین نمونه به لحاظ خواص مکانیکی بوده است.

کلیدواژه‌ها