سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای اسپینل‌ CuAl2O4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

پودر آلومینات مس نانوکریستال با روش ژل پلی اکریل آمید با استفاده از پیش‌ماده‌های نیترات آلومینیم و نیترات مس سنتز شد. نمونه‌ها با استفاده از پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی با گسیل میدانی، طیف‌سنجی مرئی-  فرابنفش، آنالیز حرارتی افتراقی و توزین حرارتی همزمان و طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مشخصه‌یابی شدند. آلومینات مس متبلور در ابتدا بعد از کلسیناسیون در C° 500 مشاهده شد و پیک‌های خالص کریستال اسپینلی CuAl2O4 در دمای C° 700 به دست آمد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که نمونه‌ها دارای مورفولوژی لایه‌ای هستند که این لایه‌ها از نانوذرات بهم چسبیده تشکیل شده‌اند. با افزایش دما ساختار لایه‌ها به بخش‌های کوچکتری تبدیل شدند. نتایج نشان داد که دمای کلسیناسیون در رنگ آن تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها