سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره آبی گیاه رزماری و بررسی خواص ضد میکروبی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در این مطالعه نانوذرات نقره توسط عصاره آبی رزماری به عنوان یک روش سبز سنتز شدند. پارامترهای موثر بر سنتز نانوذرات نقره از قبیل دما، pH عصاره، غلظت نیترات نقره و عصاره (نسبت وزن گیاه به حجم حلال) بررسی و بهینه شدند. شرایط بهینه برای سنتز نانوذرات نقره به این شکل است. غلظت نیترات نقره  mM1، غلظت عصاره g/L 20، pH برابر با 9 و دمای ºC 45. مشخصات نانوذرات نقره سنتز شده توسط تکنیک‌های اسپکتروسکوپی فرابنفش/مرئی، مادون قرمز، پراش اشعه ایکس، پراکندگی دینامیکی نور (Dynamic Light Scattering) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شدند. آنالیزهای DLS و TEM نشان می‌دهند که نانوذرات نقره غالبا کروی شکل بوده و اندازه آنها در محدودهnm  40-20 می‌باشند. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) نانوذرات سنتز شده برای چندین باکتری تعیین شدند. فعالیت ضد باکتری نانوذرات نقره سنتز شده با چندین داروی آنتی‌بیوتیک به عنوان کنترل مقایسه شد. روش سنتزی پیشنهادی دوست‌دار محیط زیست بوده و قابلیت استفاده برای تولید نانوذرات نقره در مقیاس بزرگ را دارد.

کلیدواژه‌ها