ساخت نانوذرات ترکیب بین‌فلزی γ-Cu5Zn8 به روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیاکاری مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش ترکیب بین‌فلزی پیچیده نانو‌ساختار γ-Cu5Zn8 به دو روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیاکاری مکانیکی شمش پیش‌آلیاژ شده این ترکیب تهیه شده‌اند. به این منظور در روش آلیاژسازی مکانیکی پودر خالص عناصر مس و روی با نسبت وزنی مناسب برای تشکیل ترکیب Cu5Zn8 در زمان‌های مختلف توسط آسیاب گلوله‌ای پر انرژی آلیاژسازی مکانیکی شدند. در روش آسیاب مکانیکی نخست شمش پیش‌آلیاژ شده به روش ذوب و ریخته‌گری تحت اتمسفر کنترل شده تهیه و در ادامه بعد از تعیین ترکیب مناسب تحت عملیات خردایش قرار گرفته و آسیاکاری مکانیکی تحت زمان‌های مختلف صورت گرفت. بررسی آنالیز فازی و مورفولوژی پودرهای به دست آمده با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفته است. پس از انجام پرس، آزمایش سختی روی نمونه‌ها صورت گرفت. ارزیابی‌ها نشان داد که سختی نمونه‌های حاصل از آسیاب مکانیکی بعد از  h50 آسیاکاری برابر HV 6/463 می‌باشد، در حالی که سختی نمونه‌های آلیاژسازی شده برابر HV 3/432 است.

کلیدواژه‌ها