ساخت نانوحسگر شیمیایی جدید نیتریت بر پایه سافرانین O بر فیلم سل-ژلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده نیمه‌هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

یک نانوحسگر شیمیایی نیتریت با اقتصاد پایین از اتصال مستقیم یک معرف رنگی روی فیلم سل- ‌ ژلی به دست می‌آید. این نانوحسگر از اتصال سافرانین O بر فیلم سل-  ژلی که لایه حسگری آن را تترا متوکسی سیلان و متیل‌- تری متوکسی سیلان تشکیل می‌دهد حاصل می‌گردد. سپس فیلم‌های سل-  ‌ژلی در داخل محلول 050/0 درصد وزنی-  حجمی سافرانین O در دمای C° 25 با چرخاندن محلول توسط مگنت قرار داده می‌شوند. تا اینکه معرف به طور کامل در لایه سل-  ‌ژلی نفوذ نماید و به صورت یکنواخت پخش شده باشد. بعد از اینکه فیلم با آب شسته شد، فیلم یا لایه سل- ‌ژلی کاملا خشک می‌گردد. فیلم‌های حاصل دارای زمان عمر کمتر از 8 ماه و زمان پاسخ کمتر از 5 ثانیه می‌باشد. محدوده خطی نانوحسگر 2200-00/2 نانوگرم بر میلی‌لیتر و حد تشخیص آن 2 نانوگرم بر میلی‌لیتر می‌باشد. این روش خیلی ساده است و رنگ استفاده شده دارای قیمت پائین و به صورت وسیع قابل استفاده و غیرسمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها