ساخت نانوسیال مغناطیسی یون پایدار با حامل آب و بررسی پایداری، خواص مغناطیسی و چگالی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زابل

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله ساخت فروفلوید یون پایدار با حامل آب، با استفاده از نانوذرات اکسید آهن به عنوان فاز جامد و تترامتیل- آمونیوم هیدروکساید، TMAH، به عنوان عامل پایدار کننده ارائه شده است. خواص مغناطیسی نانوذرات و فروفلوید با استفاده از VSM بررسی گردید. اندازه نانوذرات با استفاده از الگوی پراش اشعه X به کمک فرمول شرر و نیز به کمک داده‌های مغناطیسی محاسبه و با اندازه بدست آمده از تصویر TEM مقایسه گردید. اندازه ذرات بدست آمده در حد 10 نانومتر و مغناطش اشباع آنها بین 5/65 الی emu/g 84 می‌‌باشد. با استفاده از داده‌‌های مغناطیسی، مغناطش اشباع فروفلوید و اندازه نانوذرات معلق درون آن محاسبه و با مقادیر متناظر اندازه‌گیری شده و محاسبه شده برای نانوذرات در حالت پودری مقایسه شد. همچنین چگالی بدست آمده در اثر توزین مستقیم فروفلوید با چگالی بدست آمده با استفاده از داده‌های مغناطیسی مقایسه و روشی برای تخمین مغناطش فروفلوید بدون نیاز به اندازه‌گیری مستقیم مغناطیسی ارائه شد. مشخص شد که ‌‌‌میزان همزدن سیال در طی ساخت روی کیفیت آن تاثیر می‌‌گذارد. همچنین میزان ماده مغناطیسی درون فروفلوید به طور مستقیم روی مغناطش اشباع و پذیرفتاری اولیه فروفلوید تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها