سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C حاوی نانوذرات Cr2O3 و بررسی اثر متغیرهای واکنش سولوترمال بر مورفولوژی کامپوزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

نانواکسیدهای عناصر واسطه جایگاه ویژه‫ای را در ساخت الکترود آند باتری‌های یون لیتیمی دارند. در این تحقیق میکروکره‫های Cr2O3/C با استفاده از روش سولوترمال به صورت یک مرحله‫ای برای اولین بار تولید شد. آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) جهت آنالیز محصولات استفاده شد. تعیین مقدار کربن در نمونه‌های سنتز شده با استفاده از آنالیز حرارتی (TGA) انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد کربن در کامپوزیت به صورت آمورف می‌باشد و تنها پیک Cr2O3 را در الگوی XRD می‌توان مشاهده نمود. اندازه بلورک‫های Cr2O3 با استفاده از روش ویلیامسون- هال برابر nm 36 محاسبه شد. محتوای کربن در کامپوزیت حدودا برابر 63 درصد وزنی محاسبه شد. تصاویر حاصل از SEM نشان می‫دهد که سطح کره‫های تولید شده نسبتا صاف و متوسط قطر آنها در حدود 2 میکرون می‌باشد. اندازه و مورفولوژی میکروکره‌های کربنی می‌تواند با تغییر در شرایط واکنش سولوترمال کنترل شود و در محدوده 7/0 تا 5/3 میکرون تغییر کند.

کلیدواژه‌ها