بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی جذب سطحی رنگ‌زای مالاکیت سبز با نانوکامپوزیت Fe/TiO2- پوسته میگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، امیدیه، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا نانوکامپوزیت Fe/TiO2- پوسته میگو به عنوان جاذب سنتز شده است و توسط دستگاه‌های طیف‌سنجی تبدیل فوریه FT-IR))، طیف‌سنجی پراش پرتو ایکس ((XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز عنصری (EDX) مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج نشان داده Fe3+ بر نانوذرات  TiO2دوپه شده و Fe/TiO2 بر پوسته میگو نشانده شده است. جذب سطحی مالاکیت سبز با بررسی پارامترهای موثر بر جذب سطحی، سینتیک، ایزوترم‌های جذب و پارامترهای ترمودینامیکی مورد مطالعه جامع قرار گرفت. با توجه به نتایج تجربی و ضرایب همبستگی، جذب سطحی رنگ‌زای مالاکیت سبز از سینتیک شبه مرتبه دوم و هم‌دمای فرندلیچ تبعیت کرده است. همچنین پارامترهای ترمودینامیکی، حاکی از یک فرآیند جذب سطحی به صورت خود به خودی و گرماگیر است.

کلیدواژه‌ها