ایجاد پوشش نانو رسانا و ابرآبگریز روی پارچه پنبه‌ای با روش پلیمریزاسیون ادمایسلی پلی پیرول و اصلاح آلکیل سیلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران جنوب، تهران

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

در این تحقیق هدف بررسی خواص و مزایای رسانایی و ابرآبگریزی پارچه پنبه‌ای پوشش داده شده با پلی پیرول از طریق روش پلیمریزاسیون ادمایسلی و اصلاح سطحی متعاقب آن با آلکیل سیلان است. ابتدا نمونه‌های از پارچه پنبه‌ای با روش پلیمریزاسیون ادمایسلی و همچنین تحت شرایط مشابه و بدون حضور سطح فعال سدیم دودسیل سولفات (SDS) (نمونه شاهد) با پلی پیرول پوشش‌دهی شدند. سپس با هگزا دسیل تری متوکسی سیلان (HDTMS) مورد اصلاح سطحی قرار گرفتند و خصوصیات ابرآبگریزی و هدایت الکتریکی آنها با یکدیگر مقایسه شدند. مشخصه‌سازی نمونه‌ها با طیف‌سنجی مادون قرمز (ATR-FTIR)، مشاهده سطح با میکروسکوپ‌های الکترونی پویشی (SEM) و نیروی اتمی ‌(AFM)، تعیین مقاومت الکتریکی (روش دو الکترودی) و اندازه‌گیری زوایای تماس استاتیک (CA) و دینامیکی (WSA) انجام پذیرفت. طیف‌های مادون قرمز همراه با تصاویر میکروسکوپ‌های الکترونی تشکیل پوشش پلیمری پلی پیرول روی نمونه‌ها را تایید نمودند. نمونه‌های حاصله از روش ادمایسلی پوشش یکنواخت‌‌تری از پلی پیرول را روی سطح نمونه در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد. علاوه بر آن میزان هدایت الکتریکی آنها نیز تا 52% نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. پس از اصلاح سطحی نمونه‌ها با HDTMS زاویه تماس 115 درجه در مورد نمونه شاهد حاصل گردید که در نمونه حاصله از روش ادمایسلی تا 153 درجه افزایش یافت و میزان ناهمواری روی سطح پنبه تا 341% افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که بکارگیری روش پلیمریزاسیون ادمایسلی جهت ایجاد پلی پیرول روی سطوح ناهموار و آبدوستی نظیر سلولز می‌تواند باعث ارتقا خصوصیت هدایت الکتریکی و خصلت ابرآبگریزی متعاقب آن گردد.

کلیدواژه‌ها