بررسی اثر افزودن اکسید نایوبیم نانومتری بر خواص الکتریکی تیتانات باریم تهیه شده به روش پخت پلاسمای جرقه‌ای (SPS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، اثر افزودن اکسید نایوبیم نانومتری بر خواص الکتریکی تیتانات باریم بررسی شد. بدین منظور مقادیر 0، 1/0، 2/0، 3/0 و 6/0 درصد مولی اکسید نایوبیم به تیتانات باریم اضافه شده و با استفاده از روش پخت پلاسمای جرقه‌ای، قطعاتی در دماهای 1100، 1200 و ˚C 1300 تهیه شده و در نهایت ویژگی‌های آن توسط الگوی پراش پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه LCR-meter مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج الگوی پراش پرتو X هیچ گونه تجزیه فازهای اولیه و تشکیل فازهای جدید را نشان نمی‌دهد و همچنین در تصاویر میکروسکوپ الکترونی دیده می‌شود که با افزایش درصد مولی اکسید نایوبیم، اندازه دانه‌های تیتانات باریم روند کاهشی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که نمونه حاوی 3/ 0درصد مولی از اکسید نایوبیم پخت شده در دمای˚C  1300 دارای بیشترین چگالی (5/99%) است و همچنین ثابت دی‌الکتریک آن 6300 است و نمونه حاوی 5/0 درصد مولی اکسید نایوبیم پخت شده در دمای ˚C 1100، دارای بهترین خواصPTCR  را دارد.

کلیدواژه‌ها