بررسی ریزساختاری و خواص نانوکامپوزیت آلومینا/نانولوله‌های کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشگاه شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد

3 گروه مهندسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

در این تحقیق، آلومینای تقویت‌ شده با نانولوله‌های کربنی چندجداره از طریق زینترینگ به کمک قوس پلاسما (SPS) ساخته شدند. جهت ارزیابی کامپوزیت‌ها، آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و طیف­سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که نانولوله‌های کربنی چندجداره اثر تقویت‌کنندگی قابل قبولی از خود نشان می‌دهند. همچنین مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که نانولوله‌های کربنی چندجداره توزیع مناسبی از خود نشان می‌دهند. نتیجه مقایسه اندازه کریستالیت بدست آمده از آلومینا زینتر شده به روش زینترینگ به کمک قوس پلاسما در تحقیق حاضر نسبت به سایر روش‌ها تایید می‌کند که روش SPS یک روش زینترینگ سریع‌تر است که اندازه کریستالیت کمتری نشان می‌دهد. همچنین، اختلاط‌‌سازی پودرهای اولیه به دلیل ارزانی، در دسترس بودن و حذف آسان پس از عملیات اختلاط‌سازی در دماهای پایین در آب مقطر انجام شد و همچنین این روش از واکنش‌های پیچیده گروه‌های کربنی با پراکنده‌سازهای مختلف را حذف نمود.

کلیدواژه‌ها