آبکاری یک مرحله‌ای پوشش نانوکامپوزیت زیست‌سازگار کیتوسان-گرافن بر فولاد زنگ‌نزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

در این تحقیق تشکیل پوشش زیست‌سازگار کیتوسان-گرافن به روش آبکاری یک مرحله‌ای بر فولاد زنگ‌نزن با استفاده از نمودارهای ولتامتری چرخه‌ای در محلول حاوی اکسید گرافن و کیتوسان مورد مطالعه قرار گرفت. در این فرآیند گرافن از احیای اکسید گرافن بطور همزمان با کیتوسان از محلول پوشش‌دهی روی فولاد زنگ‌نزن رسوب پیدا کرد. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، عبوری (TEM) و طیف‌سنجی رامان برای بررسی پوشش تشکیل شده مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پوشش نانوکامپوزیتی کیتوسان-گرافن به روش آبکاری یک مرحله از محلول حاوی کیتوسان و اکسید گرافن روی فولاد زنگ‌نزن رسوب داده شد. همچنین در طیف‌سنجی رامان دو پیک در مقادیر cm-1 1290 و cm-1 1580 مشاهده شد که تاییدکننده حضور نانوذرات بصورت گرافن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها