سنتز نانوذرات آهن دوپه شده با مس و بررسی کارایی آن در حذف سم مالاتیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف از سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی دوپه شده با مس، بررسی کارآیی آن در حذف سم مالاتیون از محیط آبی است. نانوذرات مورد نظر با روش احیای کلرید فریک، با استفاده از کلرید آهن (III) 6 آبه، سدیم بور هیدرید و در حضور گاز نیتروژن سنتز شدند. جهت حذف موثر سم، تاثیر پارامترهایی مانند pH، زمان ماند، غلظت نانوذرات فلز، غلظت اولیه سم و دما بر کارآیی حذف مورد بررسی قرار گرفت. تصویربرداری از نانوذرات به روش میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ذرات دارای ابعاد nm 70-30 هستند. با تحلیل الگوی XRD، وجود پیک در زوایای 317/68، 130/62، 450/37، 623/33، 257/29 θ=2 گواه وجود Fe/Cu بود. به منظور تائید حذف مالاتیون، از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که سم مورد نظر بخوبی از محیط واکنش حذف شده است. پس از بررسی عوامل موثر، نتایج نشان داد که سیستم تحت شرایط 4pH=، غلظت mg/lit 120 از سم مالاتیون، غلظت mg/lit 100 از نانوذره و زمان ماند min 40 بیشترین کارآیی را در حذف سم مالاتیون دارد. همچنین آزمایش‌ها نشان داد که کارآیی حذف سم با افزایش دما، افزایش و با افزایش غلظت سم، غلظت نانوذره و pH کاهش می‌یابد. نانوذرات آهن دوپه شده با مس دارای مزایایی از قبیل میزان حذف بالا و زمان واکنش کوتاه است که می‌تواند به عنوان یک روش مفید در حذف سم مالاتیون از محیط‌های آبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها