بررسی تاثیر افزودنی نانوذرات سیلیس در افزایش مقاومت فشاری بتن سبک گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در این تحقیق، کامپوزیت بر پایه بتن سبک گازی با استفاده از مخلوط دوغابی متشکل از سیمان، ماسه، آهک و پودر آلومینیوم در آب با افزودن نانوذرات سیلیس با توزیع یکنواخت (به مقدار 1 و 2 درصد وزنی) ساخته شده و تاثیر افزودن نانوذرات سیلیس بر ریزساختار و مقاومت فشاری کامپوزیت بتنی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که افزودن ذرات نانوسیلیس به میزان 1 و 2 درصد وزنی به ترتیب باعث افزایش 20 و 27% مقاومت فشاری 28 روزه بتن سبک گازی، همچنین توزیع همگن تخلخل‌های آنها می‌شود. این افزایش به کنترل مقدار Ca(OH)2، یکپارچگی و همگنی تخلخل‌ها در ریزساختار و افزایش روند تشکیل ژل سیلیکات کلسیم هیدراته در اثر افزودن نانوذرات سیلیس نسبت داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها