بررسی جذب سطحی رنگ Janus Green B بوسیله نانوکامپوزیت Ag/CMK-3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت مزوپور کربنی دوپ شده با نقره (Ag/CMK-3) توسط روش قالب‌گیری سخت از پیش ماده سیلیکاتی SBA-15 تهیه شده و پس از شناسایی با استفاده از دستگاه جذب- واجذب N2، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و آنالیز عنصری (EDX)، به عنوان جاذب جهت جذب سطحی رنگ آلاینده Janus Green B و حذف آن از پساب مورد استفاده قرار گرفت. همچنین قدرت جذب این نانوکامپوزیت با مزوپور کربنی CMK-3 مقایسه شد. عوامل مؤثر در انجام فرآیند جذب سطحی از جمله اثر زمان تماس جاذب با محلول رنگ، pH، غلظت ابتدایی رنگ، غلظت الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که نانوکامپوزیت Ag/CMK-3 قدرت جذب بیشتری نسبت به CMK-3 جهت جذب سطحی و حذف رنگ Janus Green B دارد. همچنین هر دو نانوجاذب در زمانی حدود 1 ساعت با رنگ به تعادل می‌رسند. افزون بر این فرآیند جذب با افزایش غلظت ابتدایی رنگ، غلظت نمک و pH افزایش پیدا کرده اما با افزایش دمای محیط کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها