تاثیر مقدار نانوذرات کاربید سیلیسیم بر خواص نانوکامپوزیت‌های متخلخل کاربید سیلیسیم اتصال کوردیریت-مولایتی تهیه شده به روش اتصال-واکنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی- مولایتی توسط روش اتصال واکنشی ساخته شد. از نانوذرات کاربید سیلیسیم، تالک و کائولن به عنوان مواد اولیه و از گرافیت به عنوان عوامل ایجاد تخلخل برای ساخت این نوع نانوکامپوزیت‌ها استفاده شد. در این ارتباط تاثیر میزان نانوکاربید سیلیسیم بر خواص این نوع نانوکامپوزیت‌ها شامل میزان تخلخل، استحکام مکانیکی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، دیرگدازی تحت بار، ترکیب فازی و ریزساختار پس از پخت در دمای C° 1250 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان نانوکاربید سیلیسیم تاثیر زیادی بر میزان فازهای مولایت و کوردیریت تشکیل شده دارد. با توجه به نتایج آنالیز فازی، کریستوبالیت و کوراندوم علاوه بر فازهای کوردیریت و مولایت در بدنه می‌توانند تشکیل شوند که مقدار آنها به درصد نانوکاربید سیلیسیم وابسته است. همچنین با افزایش میزان نانوذرات کاربید سیلیسیم مقاومت در برابر شوک حرارتی افزایش ولی میزان دیرگدازی تحت بار کاهش می‌یابد. نتایج نشان داد که ترکیب نانوکامپوزیت حاوی 60 درصد وزنی نانوذرات کاربید سیلیسیم از خواص مناسب‌تری برخوردار است. بررسی‌های ریزساختاری نیز تشکیل مناسب فاز اتصالی کوردیریت به همراه مولایت را بین نانوذرات کاربید سیلیسیم تایید کرد.

کلیدواژه‌ها