تولید پارچه پنبه‌ای چند منظوره با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکسید/تیتانیم دی‌اکسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشکده مهندسی نساجی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، روشی جدید برای تولید پارچه پنبه‌ای با ویژگی‌های چند منظوره همچون خود تمیزشوندگی، رسانش الکتریکی، مسدود کنندگی اشعه فرابنفش و ضدمیکروبی بررسی شده است. برای تولید نانوکامپوزیت از گرافن اکسید (GO) و پودر TiO2 (P25) استفاده شده است. نانوکامپوزیت GO/TiO2 با استفاده از روش همزدن و حمام فراصوت تهیه شده و برای حصول پارچه پنبه‌ای با ویژگی‌های چند منظوره استفاده شده است. تاثیر غلظت‌های متفاوت GO و TiO2 بر خواص پارچه‌های تکمیلی بررسی شده است. شکل‌شناسی GO و نانوکامپوزیت GO/TiO2 با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام شده است. همچنین، شکل‌شناسی سطح پارچه بوسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و ساختار شیمیایی آن به کمک طیف‌نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) مطالعه شده است. تصاویر میکروسکوپی نشان داد، ذرات TiO2 با اندازه متوسط nm 21~ به سطح GO متصل شده‌اند. پارچه‌های پنبه‌ای عمل شده با نانوکامپوزیت GO/TiO2 فعالیت فتوکاتالیستی بالایی در تخریب محلول رنگینه متیلن‌بلو تحت تابش نور خورشید نشان دادند. همچنین، فعالیت ضدمیکروبی پارچه‌های تکمیل شده به کمک یک باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus و یک باکتری گرم منفی Escherichia coli بررسی و تایید شده است. نتایج نشان دادند که تابش نور خورشید سبب احیای فتوکاتالیستی GO و بهبود رسانش الکتریکی پارچه‌های تکمیلی با نانوکامپوزیت GO/TiO2 شده است. افزون بر این، خاصیت ممانعتی در برابر اشعه فرابنفش پارچه‌های تکمیل شده تایید شده است.

کلیدواژه‌ها