سنتز نانوساختارهای اکسید وانادیوم به روش هیدروترمال با بهره‌گیری از فرآیند التراسونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مهندسی گاز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مهندسی شیمی

3 دانشگاه USM مالزی، گروه مهندسی مواد

چکیده

نانولوله‌های اکسید وانادیوم با استفاده از پودر V2O5 به عنوان شروع کننده واکنش و هگزادسیل آمین (C16H36N) به عنوان الگوی ساختار با استفاده از ژل V2O5.nH2O که بوسیله فرآیند هیدروترمال در دمای °C 180-150 و در مدت 7-2 روز ساخته شد. اثر التراسونیک در شکل‌گیری نانولوله گزارش شد. ساختار و مورفولوژی نانولوله‌ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. قطر داخلی و خارجی نانولوله‌ها به ترتیب از 30 تا nm 40 و 50 تا nm 130، متغیر بود. همچنین نانولوله‌های تولیدی چند میکرومتر طول داشت.

کلیدواژه‌ها