سنتز نانومیله‌های ZnO به روش همرسوبی و حساس نمودن آن با تتراکیس (4-کربوکسی فنیل) پورفیرین و کمپلکس قلع آن به منظور افزایش فعالیت فتوکاتالیزور در نور مرئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، تهران

چکیده

در این مقاله، نانومیله‌های اکسید روی پس از بهینه نمودن پارامترهای pH، دما و زمان رفلاکس و فرآیند بازپخت به شیوه همرسوبی سنتز گردید. نانومیله‌های حاصل با قطر متوسط nm 90 دارای ساختار کریستالی ورتزیت هگزاگونال می‌باشند. به منظور بهره‌برداری بیشتر ZnO از نور مرئی در واکنش‌های فتوکاتالیزوری، برای اولین بار نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده با ترکیبات پورفیرینی فعال در ناحیه مرئی حساس شدند. فتوکاتالیزورهای حاصله از طریق آنالیزهای FT-IR، DRS، XRD و SEM مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری ترکیبات سنتز شده از طریق تخریب نوری آلاینده‌های رنگی متیلن بلو و متیل اورانژ انجام گرفت. نتایج نشان دادند که ZnO حساس شده با پورفیرین قادر به تخریب 89 درصد از آلاینده رنگی متیلن بلو در مدت زمان 240 دقیقه تحت تابش نور مرئی شد. بنابراین ترکیبات پورفیرین در فعال‌سازی فتوکاتالیزور اکسید روی در ناحیه مرئی بسیار موثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها