سنتز نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به روش سل-ژل و تاثیر آن بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌های نشاسته ساگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش سنتز نانوساختارهای TiO2 به روش سل-ژل انجام شد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف این روش در چگونگی سنتز این ترکیب مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فازی و مورفولوژی پودر به ترتیب بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه‌های تولید شده در دماهای 400 و °C 500 را نشان می‌دهد که همگی دارای فاز خالص روتایل می‌باشند. همچنین به بررسی اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر نمودار جذب تعادلی، عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن روی فیلم‌های نشاسته‌ای پرداخته شد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن روی فیلم‌های نشاسته‌ای می‌باشد. فیلم‌های نشاسته‌ای به همراه نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در غلظت‌های صفر، 1، 3 و 5% با استفاده از روش ریخته‌گری انجام شد. همچنین میزان جذب کامل اشعه UV در غلظت 5% مشاهده شد. نمودارهای FTIR نشان داد که تعاملات انجام شده تماما فیزیکی بوده و واکنش‌های شیمیایی رخ نداده است. بطور کلی با توجه به بررسی‌های انجام شده، فیلم‌های خوراکی حاوی نانودی‌اکسید تیتانیوم قابلیت بکارگیری به عنوان بسته‌بندی فعال در صنایع غذایی را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها