سینتیک هسته‌زایی نانوذرات پتاسیم کلراید در حضور پلی‌وینیل پیرولیدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش‌های متداول تولید نانوذرات، رسوب‌دهی از فاز مایع است که به علت کنترل بهتر اندازه و مورفولوژی نانوذرات تولید شده با این روش، بسیار مورد توجه است. در این پژوهش، نانوذرات پتاسیم کلراید به روش کریستالیزاسیون القایی در حضور پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) تولید شده‌‌اند. همچنین زمان القای تشکیل نانوذرات برای تعیین سینتیک هسته‌زایی و محاسبه پارامترهای موثر در آن، اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان دهنده این است که مکانیسم هسته‌زایی در حضور و عدم حضور PVP به صورت هسته‌زایی اولیه باقی می‌ماند و افزایش غلظت PVP موجب افزایش کشش سطحی نانوذرات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها