شیمی نوکلئوفیلی نانوذرات کاتالیستی γ-Al2O3 جهت رفع آلودگی 2-کلرو اتیل اتیل سولفید و دی‌متیل متیل‌ فسفونات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات γ-Al2O3 به روش سل-ژل سنتز شدند. مورفولوژی و ساختار نمونه سنتز شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. اندازه متوسط کریستالی نانوذرات بر اساس الگوی پراش اشعه ایکس حدود 29 نانومتر تعیین گردیدند. واکنش‌های رفع آلودگی شبه عوامل خردلی و عصبی 2-کلرو اتیل اتیل سولفید (2-CEES) و دی‌متیل متیل ‌فسفونات (DMMP) بوسیله کاتالیست نانوذرات γ-Al2O3 در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز با روش GC نشان داد که این نانوذرات پس از 10 ساعت، 100 درصد از 2-کلرو اتیل اتیل‌ سولفید را در حلال هگزان رفع آلودگی می‌کند. محصولات تخریب این واکنش شامل هیدروکسی‌ اتیل اتیل ‌سولفید (HEES) و اتیل ‌وینیل سولفید (EVS) بوسیله GC-MS شناسایی شدند. همچنین آنالیز 31PNMR مشخص نمود که این کاتالیست، دی‌متیل متیل ‌فسفونات را در شرایط مشابه به میزان 97 درصد رفع و دفع آلودگی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها