سنتز نانوساختار‌های اکسید نیکل به روش تجزیه حرارتی از نیترات و کلرید نیکل در دمای پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، دانشکده فنی و مهندسی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش نانوساختارهای اکسید نیکل به روش‌ تجزیه حرارتی سنتز شدند. نتایج نشان دهنده تاثیر بسزای شرایط متفاوت آماده‌‌سازی ژل، مانند غلظت مواد اولیه، زمان و دمای تکلیس بر ویژگی‌های پودر سنتز شده می‌باشند. بررسی فازی، مورفولوژی و تعیین ساختار پودر اکسید نیکل حاصل، به ترتیب بوسیله آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج طیف‌سنجی مادون قرمز و آنالیز پراش اشعه ایکس تایید کننده تشکیل نانوساختارهای اکسید نیکل با دو عامل رسوب دهنده اگزالیک اسید و پتاسیم کربنات می‌باشند. طبق نتایج تشکیل نانوساختارهای تک فاز اکسید نیکل با کمترین میانگین اندازه دانه‌ها در شرایط استفاده از کربنات پتاسیم به میزان nm 55 و با مورفولوژی کروی حاصل شد. طبق نتایج دمای تشکیل اکسید نیکل در حالت استفاده از کربنات پتاسیم کمتر از حالت استفاده از اگزالیک اسید بود. همچنین نتایج SEM نشان دهنده پراکندگی مناسب، یکنواختی و آگلومراسیون کمتر پودر اکسید نیکل سنتز شده با استفاده از اگزالیک اسید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها