سنتز و سینتر درجای اسپینل شفاف آلومینات منیزیم نانوساختار با روش سینتر جرقه پلاسمای واکنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده

در این پژوهش سرامیک شفاف اسپینل آلومینات منیزیم نانوساختار بدون هیچ‌گونه کمک سینتر با استفاده از مواد اولیه نانوسایز آلومینا و منیزیای دارای خلوص متفاوت به روش سینتر جرقه پلاسمای واکنشی در دمای °C 1250 به مدت min 10 سنتز و سینتر درجا شد. تراکم، ریزساختار و خواص اپتیکی نمونه‌های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش خلوص مواد اولیه، میزان عبور اپتیکی افزایش یافته و میزان آن در عدد موج cm-1 2130 برابر با 55 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها