بررسی اثر سورفکتانت‌های Aliquat336 و Span20 بر ریزساختار نانوذرات β–TCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 گروه مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعت شریف، تهران، ایران

4 گروه مهندسی مواد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوپودر بتا تری کلسیم فسفات از روش رسوب شیمیایی سنتز گردید و اثر مواد سورفکتانت مختلف بر نوع فازها و توزیع‌‌ اندازه ذرات مورد پژوهش قرار گرفت. در نهایت پس از سنتز نمونه‌ها، روی آنها تست‌های XRD، FTIR و TEM برای بررسی‌های فازی و مورفولوژی انجام گرفت. بررسی‌های فازی نشان دادکه در این شرایط فاز غالب فاز -TCPβ می‌باشد. نتایج حاصل از FTIR برای همه نمونه‌های سنتز شده، ارتعاشات باندهای مولکول‌های -TCPβ را نشان دادند همچنین تصاویر TEM نشان دادکه در زمان چرخش h 48 با ماده سورفکتانت Aliquat336 کوچکترین ‌‌اندازه ذرات تقریبا بین nm 50-45 بدست می‌آیدکه نانوذرات دارای توزیع و پراکندگی مناسب بدون آگلومره شدن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها