سنتز سبز نانو زیست حسگرهای نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن به کمک شیر جهت تخریب رنگ اسید بلو 113، شناسایی +Fe3 و باکتری اشرشیا کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 1- گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن با موفقیت به روش هیدروترمال و به کمک شیر خوراکی سنتز شدند و توسط آنالیز پراش اشعه ایکس، آنالیز پراکندگی اشعه ایکس و طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ مشخصه‌یابی گردیدند. اندازه ذرات محصول به کمک آنالیز میکروسکوپی الکترونی روبشی و میکروسکوپی الکترونی عبوری کمتر از nm 10 تخمین زده شد. خواص نوری محصول توسط طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی مورد بررسی قرار گرفت و شکاف انرژی به کمک رابطه تائوک eV 26/2 تخمین زده شد. نورتابی نقاط کربنی سنتز شده به کمک آنالیز فوتولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با اصلاح سطح نقاط کوانتومی کربن توسط پلی ‌اتیلن گلیکول و استیل استون بدلیل کاهش نواقص سطحی، شدت نورتابی آنها 45% افزایش یافت. از نقاط کوانتومی سنتز شده جهت تجزیه رنگ اسید بلو 113 استفاده گردید و نتایج نشان داد بعد از مدت ‌زمان min 30 تابش امواج فرابنفش، رنگ به ‌طور کامل (100%) تجزیه می‌گردد. همچنین از نقاط کربنی سنتز شده به‌ عنوان حسگر جهت شناسایی یون Fe3+ و به‌ عنوان زیست حسگر جهت شناسایی باکتری اشرشیا کلی استفاده گردید و نتایج نشان داد نقاط کوانتومی سنتز شده قادر به تشخیص یون Fe3+ در محدوده غلظتی µM 80-0 بوده و همچنین گزینه‌ای مناسب جهت شناسایی باکتری اشرشیاکلی در مقادیر اندک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها