مطالعه و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی گرافن- دی اکسید زیرکونیم/اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 1- پژوهشکده مهندسی کامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، روکش نانوکامپوزیتی بر پایه سیستم اکسید گرافن- دی‌اکسید زیرکونیم/ اپوکسی (GO-ZrO2/Ep) ساخته شد و برای جلوگیری از خوردگی روی سطح فلز به کار گرفته شد. برای این منظور ابتدا نانوکامپوزیت GO-ZrO2 با استفاده از دو عامل سیلان کننده مختلف سنتز شد و مورفولوژی و ساختار آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی با نشر میدانی (FE-SEM)، اسپکترسکوپی پخش انرژی (EDS)، آنالیز پرتو X (XRD) و میکروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) تایید شد. ترکیب GO-ZrO2 داخل اپوکسی وارد شد تا مقاومت در برابر خوردگی فلز بررسی شود. تحقیقات نشان می‌دهد که خواص مقاومتی در برابر خوردگی فلز با افزایش GO-ZrO2 با اپوکسی به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. دلیل این بهبود خاصیت مقاومت در برابر خوردگی، مربوط به ساختار ورقه‌ای مانند، توزیع یکنواخت و ترکیب نانوکامپوزیت GO-ZrO2 با زمینه اپوکسی است که بطور موثری از خوردگی فلز زیرین جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها