تاثیر دمای پخت بر خواص آجرهای دیرگداز سیلیسی حاوی سل نانوسیلیس تهیه شده به روش ریخته‌گری ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

در این بررسی، آجر دیرگداز سیلیسی حاوی سل نانوسیلیس توسط روش ریخته‌گری ژل تهیه شد و سپس تاثیر دمای پخت بر خواص این بدنه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین دمای پخت و رفتار حرارتی ترکیب از آنالیز حرارتی همزمان استفاده شد. همچنین خواص فیزیکی، استحکام مکانیکی، ترکیب فازی و ریزساختار این آجرهای دیرگداز پس از پخت در محدوده دماهای 1150 تا °C 1400 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که دمای پخت تاثیر زیادی روی خواص این نوع آجرها دارد. سل نانوسیلیس بدلیل سطح ویژه بالا از فاز آمورف به فاز کریستوبالیت در °C 1200 تبدیل می‌شود. تشکیل فاز کریستوبالیت به خاطر مورفولوژی سوزنی شکل باعث افزایش تخلخل بدنه در این دما می‌شود. بررسی‌های ریزساختاری نشان داد کریستوبالیت به عنوان یک فاز اتصالی بین ذرات سیلیس عمل می‌کند که منجر به افزایش استحکام مکانیکی می‌شود. با افزایش دما بالای °C 1200 فرآیند سینترینگ بیشتری اتفاق می‌افتد و باعث کاهش تخلخل‌ها و در نتیجه افزایش بیشتر استحکام مکانیکی می‌شود. با توجه به نتایج حاصل، دمای پخت مناسب برای رسیدن به خواص مناسب °C 1300 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها