سنتز نانوذرات اکسید روی به روش سل- ژل و تاثیر نانومیله‌های آن بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌های نشاسته ساگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش سنتز نانوساختارهای اکسید روی به روش سل- ژل انجام شد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف این روش در چگونگی سنتز این ترکیب مورد بررسی قرار گرفت. بررسی فازی و مورفولوژی پودر به ترتیب بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. فیلم نشاسته‌ای بر مبنای نشاسته ساگو و افزودن پلاستی سایزر سوربیتول/گلیسرول به نسبت وزنی 3 به 1 به روش ریخته‌گری (Casting) تهیه شد. نانومیله‌های اکسید روی با غلظت‌های صفر، 1، 3 و 5% به فیلم‌ها قبل از ریخته‌گری اضافه شده و فیلم‌ها در شرایط کنترل شده خشک شدند. خواص فیزیکوشیمیایی از قبیل میزان جذب آب (WAC)، عبوردهی نسبت بخار آب (WVP) و حلالیت در آب برای فیلم‌ها اندازه‌گیری شدند. همچنین اثرات افزودن نانوذرات بر خواص ضدمیکروبی فیلم‌ها نیز به روش انتشار بر سطح آگار اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نانومیله‌های اکسید روی، میزان حلالیت فیلم‌ها در آب و همچنین میزان جذب آب و عبوردهی نسبت به بخار آب بطور معنا‌داری (p<0.05) کاهش می‌یابد. در مجموع فیلم‌های ساپورت شده با نانومیله‌های اکسید روی می‌تواند با توجه به نتایج حاصل شده به عنوان بسته‌بندی‌های فعال مورد استفاده در صنایع فرآورده‌های غذایی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها