بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما و میزان نانوذرات بر خواص نمونه‌های نانوکامپوزیتی Al6061-SiC تولید شده به روش تراکم دینامیکی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، بخش مهندسی مکانیک، همدان

چکیده

تراکم دینامیکی گرم، یکی از روش‌های متالورژی پودر جهت متراکم‌سازی کامپوزیت‌ها و موادی با کارسختی بالا است. در این مقاله با استفاده از روش تراکم دینامیکی گرم، تاثیر دمای تراکم و درصد حجمی نانوذرات تقویت کننده بر خواص نمونه‌های خام نانوکامپوزیتی Al6061-SiC مورد بررسی قرار گرفته ‌است. بدین منظور، نمونه‌های یکپارچه و نانوکامپوزیتی با مقادیر مختلفی از نانوذرات SiC تحت شرایط دمایی مختلف به صورت دینامیکی متراکم شدند. نمونه‌های متراکم شده به صورت استوانه‌هایی با قطر تقریبی 15 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر از داخل قالب خارج شدند و سپس خواصی نظیر چگالی، نیروی بیرون اندازی، میزان بازگشت فنری، میکروسختی و توزیع میکروسختی داخل نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. در انتها با انجام برازش غیرخطی و ایجاد سطح پاسخ برای هر یک از خواص، تاثیر دمای تراکم، میزان نانوذرات و اثر متقابل آن دو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که افزایش دمای تراکم بیشترین تاثیر را بر تمام خواص یاد شده دارد و علیرغم کاهش میزان سختی، می‌تواند اثر نامطلوب نانوذرات در کاهش چگالی، افزایش نیروی بیرون اندازی و افزایش ناهمگنی داخل ماده را خنثی سازد.

کلیدواژه‌ها