ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات هم اندازه و کروی شکل سیلیکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه نانوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات سیلیکا توسط روش سل-ژل به منظور استفاده به عنوان مغزی در ساخت نانوپوسته‌های فلزی گزارش شده است. در ساخت نانوپوسته‌های فلزی با خواص اپتیکی مطلوب، برخورداری از توزیع اندازه همگن، شکل کروی و کنترل اندازه سه پارامتر اساسی به شمار می‌روند که طبیعتا بدست آوردن نانوذرات مغزی با این سه ویژگی ضرورت کامل دارد. نتایج تجربی نشان دادند که اندازه نانوذرات سیلیکا با غلظت  TEOSو H2O در محلول نسبت مستقیم دارد و غلظت  NH3تعیین کننده کروی شکل بودن نانوذرات است. در پایان خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات با استفاده از دستگاه‌های TEM و طیف‌سنج‌های FTIR، UV-Vis، XRD و PL مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها